Trúc Quân Tử (Trúc Xanh Hà Nội) số lượng trên 100 bụi

130.000

Khách hàng mua số lượng trên 50 bụi giá 160.000 đồng

 

 

 

.
.
.
.